Spotkania konsultacyjne

dotyczące zmian w prawie regulującym funkcjonowanie mediów

Prawo regulujące funkcjonowanie mediów w Polsce jest archaiczne i nie nadąża za zmianami współczesności. Chociażby ustawa Prawo Prasowe – powstała w roku 1984. Instytut Dyskursu i Dialogu rozpoczyna inicjatywę mającą na celu przeforsowanie zmian w prawie regulującym funkcjonowanie współczesnych kanałów komunikacyjnych. Zapraszamy do udziału we wstępnych spotkaniach konsultacyjnych, podczas których chcemy poznać potrzeby osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Odbędą się trzy spotkania stacjonarne (w Krakowie, Gdańsku i Warszawie) oraz jedno online. Mile widziani będą zarówno dziennikarze, publicyści, wydawcy, właściciele mediów, aktywiści, prawnicy zajmujący się wolnością słowa, jak i wszystkie inne osoby, które interesują się stanem mediów w Polsce.
Wypełniając poniższy formularz można wybrać jedno lub więcej spotkań do uczestniczenia. Podczas spotkań stacjonarnych zapewniamy drobny poczęstunek. Udział w spotkaniach jest bezpłatny oraz nie wiąże się z wynagrodzeniem dla Uczestników/Uczestniczek.

MATERIAŁ POGLĄDOWY

Wkrótce

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Wkrótce

RAPORT Z KONSULTACJI

Wkrótce

.O projekcie

Projekt “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” ma na celu monitorowanie przekazów medialnych, promowanie zdrowego dialogu między ludźmi pomimo różnic, w tym przede wszystkim na trudne i kontrowersyjne tematy oraz propozycje zmian w prawie dotyczącym funkcjonowania mediów.
Dotychczas wydane zostały trzy raporty podsumowaujące cykle obywatelskiego monitoringu mediów dotyczące: (1) pandemii COVID-19, (2) wojny na/w Ukrainie i (3) stanu i roli kościoła katolickiego w Polsce. Przeprowadziliśmy też debaty eksperckie i pogłębione rozmowy na powyższe tematy ramach cyklu “Lepiej rozmawiajMY”. Pozostałe dwa obszary tematyczne objęte projektem to: sytuacja osób LGBTQ+ oraz zmiany klimatu. W odniesieniu do nich również zostaną wydane raporty oraz pozostałe działania. Bieżące wydarzenia projektowe można śledzić na innej podstronie

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Idea konsultacji społecznych jest bardzo bliska Instytutowi Dyskursu i Dialogu od samego początku jego funkcjonowania. Jesteśmy zwolennikami włączania Obywateli/ek w procesy partycypacyjne i dawania im możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość w każdym wymiarze. Wierzymy, że dzięki prawidłowo zrealizowanym procesom konsultacyjnym możliwe jest lepsze stanowienie prawa i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy. Jest bardzo wiele aspektów, w których Obywatele powinni się wypowiedzieć i współdecydować. Jednym z nich – szczególnie dla nas ważnym – jest sposób funkcjonowania mediów w Polsce.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Obywateli/ki do udziału w co najmniej jednym z czterech zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. W szczególności mile widziani będą, rzecz jasna, przedstawiciele mediów: dziennikarze, publicyści, researcherzy, wydawcy, właściciele, itp. Tak samo zachęcamy również aktywistów i aktywistki działających na rzecz rzetelności w debacie publicznej, prawników zainteresowanych wolnością słowa czy też przedstawicieli domów mediowych.

Naszym celem jest poznanie najważniejszych potrzeb w zakresie zmian w prawie regulującym funkcjonowanie mediów. Spotkania będą miały charakter otwarty, a zastosowane metody konsultacyjne będą miały zachęcać uczestników/czki do swobodnych wypowiedzi.

Zaplanowaliśmy 4 spotkania:

  1. W Krakowie w Spółdzielni Ogniwo, przy ul. Smolki 11, dnia 13.04.2023, w godz. 17:00-19:00;
  2. W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności (sala 3.35), dnia 18.04.2023, w godz. 17:00-19:00;
  3. W Warszawie w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” przy ul. Brackiej 25/III (sala warsztatowa), dnia 9.05.2023, w godz. 17:00-19:00;
  4. ONLINE na ZOOM, dnia 16.05.2023, w godz. 17:00-20:00 (link zostanie wysłany zarejestrowanym uczestni(cz)kom).

Mamy nadzieję na liczne przybycie osób zainteresowanych i ciekawą burzę mózgów mającą na celu sprawienie, aby prawo regulujące funkcjonowanie mediów promowało rzetelność w debacie publicznej, niezależnie od linii redakcyjnej czy wyznawanych poglądów. ZmieńMY to razem!

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i nie wiąże się z wynagrodzeniem dla uczestników/czek

.Zarejestruj się na spotkanie/a konsultacyjne!

Konsultacje dot. zmian w prawie medialnym
4. W którym/których ze spotkań konsultacyjnych chciał(a)byś wziąć udział?
Każde ze spotkań odbywa się w godzinach 17:00-19:00. Zapewniamy drobny poczęstunek dla każdego Uczestnika/czki stacjonarnego spotkania konsultacyjnego.
5. Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby rejestracji i realizacji spotkań konsultacyjnych?
Ważne informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 61/70. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@indid.pl. 2. Na potrzeby rekrutacji INDID przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w spotkaniu/ach konsultacyjnych w ramach projektu "Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!", który został dofinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w projekcie (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). 5. Dane osobowe Zgłaszających otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji wymaganej przez Grantodawcę lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.