Rekrutacja do III Edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO!

12 lipca 2022

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w III Edycji „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, organizowanej przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski), dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rekrutacja do III. Edycji właśnie się rozpoczęła i potrwa do 9. września 2022. Tym razem działania dedykowane będą organizacjom rzeczniczym, czyli praktycznie wszystkim NGO!

Regulamin – III EdycjaProgram Edukacyjny SOCNGOHarmonogram zjazdów

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.
W tym celu zorganizowane zostaną łącznie 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.

Pierwsze dwie edycje (dla organizacji równościowych i pomocowych) już się zakończyły w zakresie działań szkoleniowo-warsztatowch i dostarczyły mnóstwo praktycznej wiedzy ich Uczestni(cz)kom. Obecnie trwa wypracowywanie rekomendacji przez Uczestników/czki drugiej edycji. Z rekomendacjami wypracowanymi przez I Edycję można zapoznać się tu: https://indid.pl/project/rekomendacje-dla-ngo/

Eksperci oraz specjaliści w poszczególnych dziedzinach pomagają polskim NGO w podniesieniu wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwia rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców.

Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Opracowane w ten sposób publikacje będą służyć danej branży NGO w kolejnych latach (także organizacjom, które nie wezmą udziału w projekcie).

Obecna III Edycja dedykowana jest przedstawiciel(k)om organizacji, które wśród głównych obszarów swoich działań realizują co najmniej jedno z poniższych działań:

  • występują w obronie praw pewnej grupy osób/podmiotów;
  • przedstawiają postulaty pewnych grup społecznych;
  • próbują wpływać na decydentów, organy władzy i inne podmioty zarządzające w celu osiągnięcia pewnej zmiany społecznej;
  • przedstawiają i promują propozycje zmian polityk społecznych oraz stosunków władzy w pewnym obszarze;
  • przedstawiają i promują propozycje zmian w regulacjach prawnych dotyczących pewnego obszaru;
  • walczą o zmianę społeczną w pewnym obszarze;
  • tworzą, współtworzą i/lub uczestniczą w ciałach doradczych różnego rodzaju;
  • promują tzw. self-advocacy (czyli rzecznicze działania własnej grupy, mające na celu poprawę jej sytuacji);
  • starają się poprawić dobrostan pewnych pokrzywdzonych grup społecznych (np. uchodźców, osób niepełnosprawnych, LGBT, itp.) lub zwierząt.

Rekrutacja do III. Edycji rozpoczęła się 13.07.2022 o 12:00 i potrwa do 9.09.2022! Aby się zgłosić wypełnij formularz poniżej:

SOCNGO - 1. Edycja
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Prosimy podawać zawodowy adres e-mail bezpośrednio do siebie, a nie ogólny do organizacji! Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Wpisz oficjalną i pełną nazwę fundacji lub stowarzyszenia, z którą/którym współpracujesz. Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Czy organizacja, którą chcesz reprezentować w projekcie jest zarejestrowana w KRS?
Jaka jest wielkość miejscowości, w której siedzibę ma NGO reprezentowana przez osobę zgłaszającą się: *
Jakie jest doświadczenie reprezentowanej organizacji pozarządowej w działaniach w sieci Internet: *
To Twoja ocena - nie musi być oparta na jakichś konkretnych danych czy wskaźnikach. Preferowane do udziału w projekcie będą organizacje o mniejszym doświadczeniu.
Czy w miejscowości, w której działa reprezentowana przez Ciebie organizacja dostęp do programów pomocowych i rozwojowych jest utrudniony? *
Preferowane do udziału w projekcie będą osoby reprezentujące organizacje działające w miejscowościach o utrudnionym dostępie do programów pomocowych i rozwojowych.
Czy w miejscowości, w której działa reprezentowana przez Ciebie organizacja aktywność obywatelska jest niższa niż w innych regionach? *
Preferowane do udziału w projekcie będą osoby reprezentujące organizacje działające w miejscowościach, w których aktywność obywatelska jest niższa niż w innych regionach.
Czy organizacja pozarządowa, którą chcesz reprezentować w projekcie, w ramach głównego obszaru swojej działalności zajmuje się co najmniej jednym z następujących obszarów: (1) występuje w obronie praw pewnej grupy osób/podmiotów; (2) przedstawia postulaty pewnych grup społecznych; (3) próbuje wpływać na decydentów, organy władzy i inne podmioty zarządzające w celu osiągnięcia pewnej zmiany społecznej; (4) przedstawia i/lub promuje propozycje zmian polityk społecznych oraz stosunków władzy w pewnym obszarze; (5) przedstawia i/lub promuje propozycje zmian w regulacjach prawnych dotyczących pewnego obszaru; (6) walczy o zmianę społeczną w pewnym obszarze; (7) tworzy, współtworzy i/lub uczestniczy w ciałach doradczych różnego rodzaju; (8) promuje tzw. self-advocacy (czyli rzecznicze działania własnej grupy, mające na celu poprawę jej sytuacji); (9) stara się poprawić dobrostan pewnych pokrzywdzonych grup społecznych (np. uchodźców, osób niepełnosprawnych, LGBT, itp.) lub zwierząt.? *
Napisz, jeśli chciał(a)byś się z nami podzielić tymi informacjami. Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami?
Czy Twoja niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia samodzielne poruszanie się?
Chodzi np. o potrzeby związane z niepełnosprawnościami czy innymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu III Edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej dostępnym powyżej i akceptuję jego brzmienie: *
Akceptacja treści regulaminu jest niezbędna do zakwalifikowania do projektu.
Zaznacz, w których z poniższych zjazdów III Edycji SOCNGO będziesz na pewno uczestniczyć (zaznaczenie mniej niż 4. opcji oznacza automatyczne odrzucenie kandydatury):
Oświadczam niniejszym, że podane przeze mnie dane w tym formularzu są zgodne z prawdą i w przypadku zaakceptowania mojej kandydatury do III Edycji SOCNGO będę w stanie dostarczyć zaświadczenie o współpracy z wymienioną przeze mnie organizacją pozarządową *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do projektu "Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO". Ważne informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 61/70. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@indid.pl. 2. Na potrzeby rekrutacji INDID przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa organizacji pozarządowej, z którą współpracuje Uczestnik/czka. 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do projektu "Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO". 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). 5. Dane osobowe Zgłaszających otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji Edycji, wymaganego przez Grantodawcę lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. *

Projekt został objęty patronatem portalu ngo.pl

Obejrzyj spotkanie inaugurujące projekt:

Projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” realizowany jest wspólnie przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu (lider) i Stowarzyszenie Demagog (partner) dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Lichtenstein, Islandię i Norwegię w ramach funduszy EOG.