ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJENEJ EDYCJI PROJEKTU

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w IV Edycji „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, organizowanej przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski), dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rekrutacja do IV. Edycji właśnie się rozpoczęła i potrwa do 30. kwietnia 2023. Tym razem działania dedykowane będą organizacjom strażniczym, czyli takim, które w dowolnej formie przyglądają się działaniom władz publicznych, prywatnych, samorządowych, itp.

REGULAMIN

PROGRAM EDUKACYJNY

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

.O projekcie

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.
W tym celu zorganizowane zostaną łącznie 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

Pierwsze trzy edycje (dla organizacji równościowych, pomocowych i rzeczniczych) już się zakończyły i dostarczyły mnóstwo praktycznej wiedzy ich Uczestni(cz)kom. Obecnie trwa wypracowywanie rekomendacji przez Uczestników/czki trzeciej edycji. Z rekomendacjami wypracowanymi przez I Edycję można zapoznać się tu: https://indid.pl/publikacje/

Eksperci oraz specjaliści w poszczególnych dziedzinach pomagają polskim NGO w podniesieniu wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwia rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców.

Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Opracowane w ten sposób publikacje będą służyć danej branży NGO w kolejnych latach (także organizacjom, które nie wezmą udziału w projekcie).

Obecna IV Edycja dedykowana jest głównie przedstawiciel(k)om organizacji, które wśród głównych obszarów swoich działań realizują co najmniej jedno z poniższych działań:

  • monitorują działania władzy publicznej na szczeblu centralnym;
  • monitorują działania władz samorządowych;
  • monitorują działania sądów;
  • monitorują działania biznesu i podmiotów prywatnych;
  • monitorują działania organizacji pozarządowych;
  • sprawdzają sposób dystrybuowania środków publicznych;
  • promują prawo do informacji publicznej (tryb dostępu do informacji publicznej) i korzystają z niego;
  • opracowują rekomendacje dla tworzenia lepszych praktyk publicznych;
  • promują tzw. dobre praktyki w działaniach administracji publicznej i podmiotów prywatnych;
  • starają się zwiększyć transparentność i przejrzystość życia publicznego.

 

Rekrutacja do IV. Edycji rozpoczęła się 6.03.2023 o godz. 12:00 i potrwa do 30.04.2023 do 12:00! Aby się zgłosić wypełnij formularz poniżej:

Uczestnictwo w projekcie jest dla uczestników/czek bezpłatne!

.Zarejestruj się do IV edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO!

SOCNGO - rekrutacja
Prosimy podawać zawodowy adres e-mail bezpośrednio do siebie, a nie ogólny do organizacji!
Prosimy podawać numer telefonu bezpośrednio do siebie, a nie ogólny do organizacji!
5. Czy organizacja, którą chcesz reprezentować w projekcie jest zarejestrowana w KRS?
9. Jaka jest wielkość miejscowości, w której siedzibę ma NGO reprezentowana przez osobę zgłaszającą się?
10. Jakie jest doświadczenie reprezentowanej organizacji pozarządowej w działaniach w sieci Internet?
11. Czy w miejscowości, w której działa reprezentowana przez Ciebie organizacja dostęp do programów pomocowych i rozwojowych jest utrudniony?
12. Czy w miejscowości, w której działa reprezentowana przez Ciebie organizacja aktywność obywatelska jest niższa niż w innych regionach?
13. Czy organizacja pozarządowa, którą chcesz reprezentować w projekcie spełnia wymogi bycia organizacją strażniczą?
14. Które z poniższych obszarów działalności strażniczej prowadzi Twoja organizacja? (można zaznaczyć wiele)
17. Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami?
18. Czy Twoja niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia samodzielne poruszanie się?
19. Jaką dietę preferujesz?
20. Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu IV Edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO dostępnym powyżej i akceptuję jego brzmienie:
Akceptacja treści regulaminu jest niezbędna do zakwalifikowania do projektu.
21. Zaznacz, w których z poniższych zjazdów IV Edycji SOCNGO będziesz na pewno uczestniczyć (zaznaczenie mniej niż 4. opcji oznacza automatyczne odrzucenie kandydatury):
Lokalizacje zjazdów stacjonarnych będą wskazane później, jednak do tej pory najczęstszymi lokalizacjami były następujące miasta: Toruń, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź. W IV edycji najprawdopodobniej będzie podobnie.
22. Oświadczam niniejszym, że podane przeze mnie dane w tym formularzu są zgodne z prawdą i w przypadku zaakceptowania mojej kandydatury do III Edycji SOCNGO będę w stanie dostarczyć zaświadczenie o współpracy z wymienioną przeze mnie organizacją pozarządową
23. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do projektu "Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO". Ważne informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 61/70. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@indid.pl. 2. Na potrzeby rekrutacji INDID przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa organizacji pozarządowej, z którą współpracuje Uczestnik/czka. 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do projektu "Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO". 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). 5. Dane osobowe Zgłaszających otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji Edycji, wymaganego przez Grantodawcę lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Start Over

Projekt został objęty patronatem portalu ngo.pl.

Projekt Szkoła Odpowiedzielności Cyfrowej NGO jest realizowany w ramach Projektu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein w ramach mechanizmu finansowego EOG.