Rusza Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO!

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w projekcie “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, realizowanym przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski), dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek!

Zapoznaj się z regulaminem I Edycji “Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”Zapoznaj się z Programem Edukacyjnym “Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”Zapoznaj się z Harmonogramem Zjazdów I Edycji “Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.
W tym celu zorganizowane zostaną 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.
Eksperci oraz specjaliści w poszczególnych dziedzinach pomogą polskim NGO w podniesieniu wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwi rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców.

Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Opracowane w ten sposób publikacje będą służyć danej branży NGO w kolejnych latach (także organizacjom, które nie wezmą udziału w projekcie). 

Projekt został objęty patronatem portalu ngo.pl

Rekrutacja do udziału w I Edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO trwa od 25.03.2021 do 12.04.2021, do godz. 12:00.

Aby zgłosić się do I Edycji wypełnij poniższy formularz:

SOCNGO - 1. Edycja
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Wpisz oficjalną i pełną nazwę fundacji lub stowarzyszenia, z którą/którym współpracujesz. Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Wielkość miejscowości, w której siedzibę ma NGO reprezentowana przez osobę zgłaszającą się: *
Doświadczenie reprezentowanej organizacji pozarządowej w działaniach w sieci Internet: *
To Twoja ocena - nie musi być oparta na jakichś konkretnych danych czy wskaźnikach. Preferowane do udziału w projekcie będą organizacje o mniejszym doświadczeniu.
Czy w miejscowości, w której działa reprezentowana przez Ciebie organizacja dostęp do programów pomocowych i rozwojowych jest utrudniony? *
Preferowane do udziału w projekcie będą osoby reprezentujące organizacje działające w miejscowościach o utrudnionym dostępie do programów pomocowych i rozwojowych.
Czy w miejscowości, w której działa reprezentowana przez Ciebie organizacja aktywność obywatelska jest niższa niż w innych regionach? *
Preferowane do udziału w projekcie będą osoby reprezentujące organizacje działające w miejscowościach, w których aktywność obywatelska jest niższa niż w innych regionach.
Czy organizacja pozarządowa, którą chcesz reprezentować w projekcie, w ramach głównego obszaru swojej działalności zajmuje się co najmniej jednym z następujących obszarów: (1) ochrona praw i wolności człowieka, (2) ochrona mniejszości, (3) troska o zapewnienie równości szans, (4) przeciwdziałanie dyskryminacji, (5) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn? *
Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.

Jeśli ze wskazanej przez Ciebie organizacji do projektu chcą przystąpić także inne osoby, wpisz ich imiona i nazwiska (opcjonalnie):

Osoba ta musi także wypełnić osobny formularz, aby przystąpić do projektu. Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Chodzi np. o potrzeby związane z niepełnosprawnościami czy innymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Prosimy nie używać przycisku "Enter" podczas wypełniania tego pola.
Zaświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu I Edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej powyżej (dostępny też pod tym linkiem: https://bit.ly/3rbpECA) i akceptuję jego brzmienie: *
Akceptacja treści regulaminu jest niezbędna do zakwalifikowania do projektu.
Oświadczam niniejszym, że podane przeze mnie dane w tym formularzu są zgodne z prawdą i w przypadku zaakceptowania mojej kandydatury do I Edycji SOCNGO będę w stanie dostarczyć zaświadczenie o współpracy z wymienioną przeze mnie organizacją pozarządową *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do projektu "Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO". Ważne informacje: 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 61/70. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@indid.pl. 2. Na potrzeby rekrutacji INDID przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa organizacji pozarządowej, z którą współpracuje Uczestnik/czka. 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do projektu "Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO". 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). 5. Dane osobowe Zgłaszających otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji Edycji, wymaganego przez Grantodawcę lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. *

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wspólnie przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu (lider) i Stowarzyszenie Demagog (partner).