ProjektyZREALIZOWANE

Lepiej rozmawiajMY i zmieńMYmedia na DOBRE!

Projekt zrealizowano z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Szkoła odpowiedzialności CyfrowejNGO

Celem projektu było wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.

W tym celu zorganizowano 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwił rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań
PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim,
a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców. Każda z 4 edycji zakończyła się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Projekt dofinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dobry. Lepszy.INDID

Projekt dofinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 673.800 PLN.

Senior też Badacz!

Podnoszenie kompetencji osób starszych i włączanie ich w działania badawcze i analityczne z zakresu nauk społecznych, medioznawstwa i nauk o dziennikarstwie.

Projekt, którego celem było zachęcenie osób starszych do zainteresowania się naukami społecznymi. Zakładał włączenie seniorów w pogłębianie swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w przygotowanych wykładach oraz części praktycznej, która polegała na przygotowaniu przez seniorów miniprojektu badawczego.
W projekcie wzięły udział UTW: Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Spółdzielczym Ośrodku Kultury „Stokrotka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Zbójno przy bibliotece publicznej w Zbójnie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Kamienicy Inicjatyw. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwota dofinansowania: 317 877,92 PLN.

Aktywni obywatele naprawiajądebatę publiczną

Kontrola obywatelska przekazów medialnych w formie wolontariatu jako praktyczna edukacja obywatelska.

Celem projektu było przeprowadzenie monitoringu przekazów medialnych, który stał się początkiem projektu INDID MEDIA WATCH. Analizy dyskursu medialnego przeprowadzane były przez blisko 60. wolontariuszy z całej Polski. Raport zapoczątkował debatę na temat stanu polskich mediów oraz jakości polskiego dziennikarstwa. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Dyskurs i Dialog

Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej

Projekt zakładał wydawanie kwartalnika o nazwie „Dyskurs & Dialog”. Czasopismo lepszej debaty publicznej ma za zadanie pokazywać sposoby zdrowego dialogu na temat różnych problemów społecznych, zarówno o charakterze publicystycznym i naukowym. Kwartalnik składa się z trzech działów: Socjologia Obywatelska, Analiza Dyskursu Medialnego, SMART (ta ostatnia analizuje sytuację seniorów). Pomimo formalnego zakończenia projektu czasopismo ukazuje się dalej, znajdując się na liście czasopism punktowanych. Czytaj więcej: https://dyskursidialog.org/
Projekt sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.