PolitykaPrywatności

I. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych (dalej jako Polityka) wyjaśnia, w jaki sposób Instytut Dyskursu i Dialogu z siedzibą w Toruniu wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000694911, posiadający NIP 9562327627 oraz REGON 368259900 (dalej jako Fundacja lub INDID) gromadzi i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością społeczną.

Kontakt ze Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym rodo@indid.pl oraz korespondencyjnym: Instytut Dyskursu i Dialogu, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń. Fundacja przetwarza wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) na zasadach określonych poniżej.

II. Kategorie, rodzaje danych osobowych, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych.

W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja zbiera i przetwarza na następujących zasadach dane osobowe osób fizycznych, będących:

 

  1. Odbiorcami newslettera:
  2. Darczyńcami dokonujących bezpośrednich wpłat na rzecz Fundacji:
  3. Członkami Klubu INDID:
  4. Osobami korzystającymi z formularza kontaktowego lub z formularza do zgłoszenia dezinformacji:
  5. Użytkownikami serwisów społecznościowych wchodzących w interakcję z Fundacją:
  6. Osobami rejestrującymi się na szkolenie wstępne dla Wolontariuszy przez system i użytkownikami systemu INDUŚ:
  7. Osobami zgłaszającymi się i uczestnikami projektu Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO:
  8. Osobami zgłaszające się na wydarzenia organizowane przez Fundację:

1.    Odbiorcami newslettera:

Rodzaj danych

a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko bądź pseudonim);
b) adres e-mail

Cel przetwarzania

Przesyłanie newslettera, archiwizacja prowadzonej korespondencji, ochrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okres przetwarzania

Dane przetwarzane będą przez okres wysyłki newslettera, do momentu rezygnacji z jego otrzymywania przez subskrybenta lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

2. Darczyńcami dokonujących bezpośrednich wpłat na rzecz Fundacji:

Rodzaj danych
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko bądź pseudonim);
b) numer telefonu
c) adres e-mail
d) adres i miejsce zamieszkania
e) informacje podane podczas dokonywania wpłaty, w zakresie w jakim w/w przekazywane są Fundacji przez dostawcę usług szybkich płatności.
Cel przetwarzania
Zbiórka dobrowolnych darowizn na działalność statutową Fundacji, realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji, w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO
Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaną darowizną lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych bądź dowodów księgowych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

3. Członkami Klubu INDID:

Rodzaj danych
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko bądź pseudonim);
b) adres e-mail
Cel przetwarzania
Komunikacja z członkami Klubu INDID, zbiórka dobrowolnych darowizn na działalność statutową Fundacji, realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji, w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.
Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą do momentu rezygnacji z członkostwa w Klubie lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

4. Osobami korzystającymi z formularza kontaktowego lub z formularza do zgłoszenia dezinformacji:

Rodzaj danych
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pseudonim)
b) adres e-mail
c) dane osobowe zawarte w wiadomości
Cel przetwarzania
Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, wnioski czy żądania, wykorzystanie wiadomości do przygotowania i publikacji stosownej analizy, realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO
Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

5. Użytkownikami serwisów społecznościowych wchodzących w interakcję z Fundacją:

Rodzaj danych
a) Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek).
Cel przetwarzania
Wchodzenie przez Fundację w interakcje z osobami korzystającymi z serwisów społecznościowych, realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.
Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą do momentu usunięcia stosownego komentarza, wpisu, opinii czy innej interakcji i/lub przerwania funkcjonowania profili Fundacji w danych portalach społecznościowych. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Fundację do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

6. Osobami rejestrującymi się na szkolenie wstępne dla Wolontariuszy przez system i użytkownikami systemu INDUŚ:

Rodzaj danych
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pseudonim)
b) numer telefonu
c) adres e-mail
d) adres i miejsce zameldowania
e) nr dowodu osobistego
Cel przetwarzania
Utworzenie konta w ramach systemu INDUŚ, odpowiadanie na wiadomości, koordynacja praktyk studenckich, koordynacja prac wolontariuszy, uzupełnienie i archiwizacja dokumentacji dot. praktyk studenckich, a także realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, obrona przed roszczeniami i/lub dochodzenie roszczeń własnych.
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO
Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą przez okres utrzymywania przez osobę, której dane dotyczą, aktywnego konta w systemie INDUŚ. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Fundację do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą – okres przechowywania danych będzie przy tym nie krótszy, niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Osobami zgłaszającymi się i uczestnikami projektu Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO:

Rodzaj danych
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)
b) adres e-mail
c) numer telefonu kontaktowego,
d) nazwa organizacji pozarządowej, z którą współpracuje Uczestnik/czka,
e) nr PESEL,
f) adres do korespondencji.
Cel przetwarzania
Komunikowanie się z uczestnikiem w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych, wykonanie umowy pomiędzy uczestnikiem a Fundacją, realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, obrona przed roszczeniami i/lub dochodzenie roszczeń własnych.
Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą do momentu zorganizowania warsztatów i zebrania opinii uczestników o przeprowadzeniu w/w. Następnie zaś przetwarzanie danych zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Fundację do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą – okres przechowywania danych będzie przy tym nie krótszy, niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Osobami zgłaszające się na wydarzenia organizowane przez Fundację:

Rodzaj danych
a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)
b) adres e-mail
Cel przetwarzania
Organizacja wydarzenia oraz umożliwienie osobie, której dane dotyczą wzięcia w nim udziału, realizowanie obowiązków obciążających Fundację w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych przez Fundację umów z podmiotami wspierającymi jego działalność, archiwizacja korespondencji w związku z obroną przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń własnych.
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO
Okres przetwarzania
Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

III. Sposób przetwarzania danych osobowych.

Fundacja zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Fundację do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.
Fundacja zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – dostawcom usług wykorzystywanych w ramach realizowanych świadczeń (dostawcy serwerów, poczty e-mail czy dostawcy szybkich płatności). Podmiotom tym Fundacja powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawcy w/w usług zobowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie Fundacja nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Fundację podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawne funkcjonowanie procesów koniecznych do realizacji oferowanych świadczeń.

IV. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Fundację, może żądać:
1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Fundację wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszym dokumencie. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Fundację;
2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Fundację dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne
3. usunięcia przetwarzanych przez Fundację danych w sytuacji, gdy:
a) dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
b) zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
c) wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
d) dane osobowe przetwarzane były przez Fundację niezgodnie z prawem;
e) obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
W przypadku upublicznienia danych osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez Fundację rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzających do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4. ograniczenia przetwarzanych przez Fundację danych w sytuacji, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Fundacji na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
b) w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Fundacji;
c) ustała konieczność przetwarzania danych osobowych przez Fundację, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;
W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Fundacja uprawniona jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
5. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.
Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Fundację musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.
Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, w każdym czasie uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Fundacji do usunięcia przetwarzanych danych osobowych.
Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:
a) przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Fundacji – rodo@indid.pl
b) przesłanie stosownego żądania na adres Fundacji wskazany na wstępie niniejszej polityki. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

V. Sprzeciw.
Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:
1. realizowanego w ramach:
a) czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Fundacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.
Po otrzymaniu sprzeciwu Fundacja niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Fundację, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Fundacja zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.
Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:
a) przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Fundacji- biuro@indid.pl
b) przesłanie stosownego żądania na adres Fundacji wskazany na wstępie niniejszej polityki.

VI. Pliki Cookies
Witryny prowadzone przez Fundację korzystają z plików cookies. Pliki te są wykorzystywane m.in. w celu poprawienia wydajności usług świadczonych za pośrednictwem w/w witryn oraz optymalizacji treści na niej dostępnych, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały uregulowane w Polityce plików cookies.

VII. Postanowienia końcowe.
W zakresie nieuregulowanym Polityką obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO.
Fundacja zastrzega prawo do zmiany Polityki.
W/w zmiany wchodzić będą w życie wraz z dniem ich ogłoszenia. Polityka wchodzi w życie wraz z dniem 13.09.2022 r.