Rozpoczynamy realizację nowego zadania!

Dyskurs, Dialog i Rozwój

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu PROO 4 Instytut Dyskursu i Dialogu rozpoczyna nowe zadanie. Tym razem będzie to rozwój instytucjonalny w zakresie działalności analitycznej i wydawniczej naszej organizacji. Główny nacisk położony będzie na wydawanie czasopisma naukowego “Dyskurs & Dialog”, a także na wydawaniu raportów podsumowujących kolejne cykle monitoringu mediów. Rozwiniemy także naszą ekipę pod kątem umiejętności analitycznych i piśmienniczych. 

ROZWÓJ

Wolontariuszy i współpracowników w zakresie

  1. analizowania danych, 
  2. pisania tekstów
  3. oprawy graficznej

CZASOPISMO

Wydanie łącznie 5. numerów (w tym nr specjalny) i podniesienie ich poziomu naukowego

RAPORTY

opracowanie i wydruk trzech raportów podsumowujących roczne cykle monitoringu

.O projekcie

Proponowane zadanie polegać będzie na

  1. Zwiększeniu prestiżu wydawanego przez Wnioskodawcę czasopisma naukowego “Dyskurs & Dialog” w świecie naukowym i analitycznym poprzez wydanie 4. numerów tematycznych i zorganizowaniu debat im towarzyszącym;
  2. Zwiększeniu potencjału naukowego i graficznego raportów wydawanych przez Wnioskodawcę poprzez wydanie dwóch raportów podsumowujących cykle monitoringu mediów;
  3. Podniesieniu kompetencji zespołu poprzez przeszkolenie kadry w następujących zakresach: (a) skład i oprawa graficzna publikacji, (b) pisanie tekstów publicystycznych i naukowych, (c) analiza danych ilościowych;
  4. Zwiększeniu zasobów w zakresie oprogramowania;
  5. Zwiększeniu niezależności finansowej poprzez zatrudnienie fundraisera i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia;
  6. Zwiększeniu możliwości promocyjnych poprzez zatrudnienie dodatkowej osoby zajmującej się bieżącą promocją działań wnioskodawcy (wysyłka newsletterów, obsługa social mediów, itp.).

ROZWÓJ CZASOPISMA

Celem nadrzędnym tego działania jest podwyższenie miejsca czasopisma “Dyskurs & Dialog” na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (oficjalna nazwa: wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Obecnie czasopismo jest na liście z liczbą punktów 20, jednak aby zwiększyć jego prestiż i atrakcyjność w środowisku naukowym powinno ono mieć co najmniej 40 punktów. Aktualizacja listy przewidywana jest na przełomie 2023/2024. Do tego czasu niezbędne jest podjęcie szeregu działań, które umożliwią realizację tego celu. Na podstawie researchu dokonanego przez Wnioskodawcę, aby móc ubiegać się o zwiększenie liczby punktów czasopisma na liście czasopism punktowanych niezbędne jest dopisanie się czasopisma do naukowych baz danych – indeksów czasopism, z których najważniejsze są:
1. SCOPUS
2. ERIH+
3. Web of Science

Wnioskodawca ustalił, że aby dostać się do ww. baz danych niezbędne są następujące elementy:
1. Utrzymywanie stałego, wysokiego poziomu czasopisma, zapewnionego przez wysokiej jakości autorów (wysoki poziom cytowalności).
2. Regularność w publikowaniu kolejnych numerów (bez opóźnień wydawniczych)
3. Powołanie międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego Czasopisma – ciała złożonego z wybitnych naukowców, którzy legitymizują istnienie czasopisma poprzez swoją obecność w komitecie.
4. Posiadanie redaktora naczelnego czasopisma o wysokim dorobku naukowym (najlepiej z tytułem prof.)
5. Utworzenie jasnej i transparentnej procedury recenzowania tekstów.
6. Zatrudnianie recenzentów zewnętrznych o wysokim dorobku naukowym i publikowanie ich nazwisk na stronie czasopisma (co najmniej dwoje recenzentów w odniesieniu do jednego zgłoszonego tekstu).
7. Stronę internetową czasopisma także w języku angielskim i dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (WCAG 2.2).
8. Nawiązywanie współpracy z badaczami z różnych ośrodków akademickich (rozmieszczenie geograficzne).
9. Publikowanie tekstów także w języku angielskim (raz na jakiś czas).

Powyższe elementy zostaną zrealizowane w ramach tego działania, które polegać będzie na wydaniu co najmniej 5. numerów kwartalnika “Dyskurs & Dialog”.

Czasopismo będzie nadal publikować tekstu z zakresu “Socjologii Obywatelskiej” (omawianie problemów społecznych wraz z rekomendacjami dla decydentów) i “Analiz dyskursu Medialnego” (analizy medioznawcze), a także podejmie tematykę senioralną i kulturową w debacie publicznej.

Zwiększenie potencjału naukowego i graficznego corocznych raportów Wnioskodawcy

Wnioskodawca ma ambicję wydawać corocznie raporty podsumowujące roczny cykl obywatelskiego monitoringu mediów – INDID Media Watch. Wydano dotychczas dwa raporty (za lata 2018 i 2019). Wnioskodawca w ramach tego zadania planuje opublikować dwa kolejne raporty (za zaległe lata 2020 i 2021 – niewydane z powodu braku środków) oraz dodatkowo za rok 2022.

Raporty podsumowujące obywatelski monitoring mediów, oprócz zestawień, które znajdowały się tam dotychczas, będą także recenzowane przez naukowych recenzentów, aby zwiększyć wpływ Wnioskodawcy na środowiska akademickie. Ponadto udoskonalona zostanie szata graficzna raportów do publikacji online.

Podniesienie kompetencji zespołu

Planowany jest rozwój Wolontariuszy i pracowników Wnioskodawcy w następujących zakresach:

1. Oprawa graficzna i skład publikacji (obsługa programów Corel DRAW, Photoshop, Adobe INDESIGN);
Dzięki rozwojowi w tym zakresie znacząco uda się ograniczyć korzystanie z podmiotów zewnętrznych w przyszłości

2. Pisanie tekstów publicystycznych i naukowych;
Dzięki temu zespół i Wolontariusze Wnioskodawcy będą w stanie sami publikować dobre teksty na podstawie danych gromadzonych w ramach działalności badawczej i analitycznej Wnioskodawcy i rozwijać się w tym kierunku.

3. Analiza danych ilościowych
Dzięki temu więcej osób ze strony Wnioskodawcy będzie w stanie analizować dane gromadzone przez Wnioskodawcę i przedstawiać ciekawe zestawienia tabelaryczne i z użyciem wykresów/diagramów do rozmaitych publikacji.

W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce szkolenia odbędą się online lub stacjonarnie.

ZREALIZOWANEDOTYCHCZAS DZIAŁANIA

Dyskurs & Dialog, nr 12

Dwunasty numer czasopisma „Dyskurs & Dialog”. Teksty: Arkadiusza Fordońskiego, Pawła Malendowicza, Marcina Polakowskiego, Anny Szwed-Walczak, Grzegorza Radomskiego, Patryka Tomaszewskiego, Arkadiusza Lewandowskiego, Adriana Konefała.

Czytelnik zainteresowany zagadnieniem konserwatyzmu w najnowszym numerze „Dyskursu & Dialogu” odnajdzie teksty uznanych autorów (Arkadiusza Fordońskiego, Pawła Malendowicza, Marcina Polakowskiego, Anny Szwed-Walczak, Grzegorza Radomskiego, Patryka Tomaszewskiego) ujmujące zagadnienie panoramicznie i szczegółowo; dotyczące zarówno kwestii najbardziej aktualnych, jak i mniej lub bardziej przeszłych.

Dyskurs & Dialog, nr 11

Numer 11  stanowi pokłosie dwóch ważnych wydarzeń, które miały miejsce pod koniec 2022 roku: I Kongres Debaty Publicznej, organizowanego przez Instytut Dyskursu i Dialogu pod hasłem: “Powrót do rzetelności! Czy jest możliwy?” oraz XIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców organizowanej pod hasłem “Retoryka Nowego Świata: Język mediów w czasach wojny, kryzysu i pandemii”. Zdecydowana większość tekstów została wygłoszona w formie referatów w trakcie tych wydarzeń.

Są to chociażby artykuły Radosława Sojaka i Beaty Królickiej o dyskursie pandemiosceptycznym w perspektywie konstruktywistycznej, Katarzyny Bąkowicz o zjawisku greenwashingu, Michała Chlebowskiego nt. dominacji mężczyzn w mediach czy też Aleksandry Miaskowskiej analizującej dyskurs wokół protestów ws. aborcji.

 

Dyskurs & Dialog, nr 10

Dziesiąty numer czasopisma „Dyskurs & Dialog”. Teksty: Michała Siekierki, Marka Stefana, Aleksego Szymkiewicza, Anity Kwiatkowskiej, Julii Solarz, Jakuba Wojtali, Bartłomieja Różyckiego, Anzheliki Savchuk-Konarskiej, Moniki Sacharuk, Arkadiusza Lewandowskiego. Motyw przewodni numeru to „dezinformacja”.

Zebrane w 10. numerze „Dyskursu & Dialogu” teksty pozwalają nam wyrazić nadzieję, że oddajemy do rąk Czytelników propozycję interesującego głosu w dyskusji o (dez)informacyjnym wymiarze wojny, jaka ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Chcemy też w ten sposób podkreślić potrzebę podnoszenia jakości publicznej debaty na ten temat, która z kolei stanowi istotny element bezpieczeństwa zarówno Rzeczypospolitej Polskiej jak również naszego regionu.

 

Analiza przekazów medialnych z roku 2021

Raport powstał na podstawie obywatelskiego monitoringu przekazów medialnych z roku 2021 dokonywanego przez Wolontariuszy i Wolontariuszki Instytutu Dyskursu i Dialogu. Monitoring jest prowadzony nieprzerwanie od 2018 roku przez Instytut Dyskursu i Dialogu a jego wyniki można śledzić na bieżąco z użyciem Lupy Medialnej: lupamedialna.indid.pl W ten konkretnej publikacji prezentowane są wyniki wszystkich zgromadzonych materiałów za pomocą szeregu zestawień, wykresów i tabel, aby w sposób możliwie przejrzysty ukazać dane zgromadzone przez ludzi, którym poziom debaty publicznej w Polsce nie jest obojętny.

 

Analiza przekazów medialnych z roku 2020

Raport powstał na podstawie obywatelskiego monitoringu przekazów medialnych z roku 2020 dokonywanego przez Wolontariuszy i Wolontariuszki Instytutu Dyskursu i Dialogu. Monitoring jest prowadzony nieprzerwanie od 2018 roku przez Instytut Dyskursu i Dialogu a jego wyniki można śledzić na bieżąco z użyciem Lupy Medialnej: lupamedialna.indid.pl W ten konkretnej publikacji prezentowane są wyniki wszystkich zgromadzonych materiałów za pomocą szeregu zestawień, wykresów i tabel, aby w sposób możliwie przejrzysty ukazać dane zgromadzone przez ludzi, którym poziom debaty publicznej w Polsce nie jest obojętny.